Om Värmestugorna

Vintern 2015–2016 började kulturhuset Kontrapunkt och Svenska kyrkan (S:t Johannes kyrka) att driva tillfälliga insatser för värme och tak över huvudet för flyktingar och andra behövande i Malmö under vintermånaderna. Under följande år har fler ideella organisationer - Fryshuset, Skåne Stadsmission och Röda Korset Malmökretsen anslutit i samverkan, samt i år även Malmö Stad. Vi vet att solidaritet värmer! Därför kraftsamlar vi inför vintern ännu en gång. När staden stänger dörrar för sina invånare, måste vi gå ihop och öppna nya.


Under våren och sommaren 2019 har de ideella organisationerna genom ett flertal möten bjudit in tjänstepersoner och förtroendevalda i Malmö Stad samt fastighetsägare till dialog gällande hemlöshetsproblematiken. För att säkerställa en långsiktig lösning för kommande år och utveckla samverkan har därför de ideella organisationerna tagit initiativ till ett IOP - Idéburet Offentligt Partnerskap med Malmö Stad genom arbetsmarknads- och socialförvaltningen.


Det innebär att Malmö Stad under vinterns insats finansierar delar av verksamheten, såsom lokalhyra och delar av personalkostnader, men helt avgörande för att värmestugorna ska kunna hålla öppet är Malmöbornas ideella insatser.


Samarbetet kring värmestugorna sätter individernas behov i centrum. Genom att samarbeta kan vi gemensamt skapa en bättre helhetslösning där våra olika kompetenser samverkar för att bistå människor med det stöd de behöver.


Värmestugorna handlar inte bara om att människor inte ska frysa ihjäl under kalla vinternätter. I och med att alla inblandade organisationer på olika sätt arbetar med mer långsiktigt stöd till människor i utsatthet kan värmestugan bli en första kontakt som leder till att en person får hjälp med hela sin situation. Värmestugorna håller öppet mellan 16 december och 15 april.

Vi är

Skåne Stadsmission

Skåne Stadsmission är en idéburen organisation med över hundra års erfarenhet av socialt arbete.Vår vision är ett medmänskligare Skåne och vi möter människor i utsatthet med värme och respekt. Skåne Stadsmission arbetar lyhört och proaktivt med människor i utsatta livssituationer, akut och långsiktigt. Vi försvarar mångfalden, synliggör samhällets orättvisor och får enskilda individer och organisationer att engagera sig för förändring.


Fryshuset

På Stiftelsen Fryshuset har unga möjlighet att utöva sina passioner, skapa och delta i ungdomsdrivna aktiviteter, utbildningar och arbete. Vi arbetar också för att samhället ska ta ungas åsikter och idéer på allvar eftersom vi är övertygade om att det bidrar till ett kreativt och lösningsinriktat samhällsklimat som vågar tänka nytt och hitta nya lösningar


Kontrapunkt

Kontrapunkt är ett religiöst och politiskt obundet kulturhus och socialt center i Malmö som drivs av föreningen Kontrakultur. Sedan Kontrapunkt startades 2009 har det varit en plats för kultur och folklig organisering kring frågor som berör i Malmö. Kontrapunkt vill med kulturen som redskap skapa ett rättvist samhälle med mer engagemang, en aktiv lokaldemokrati och solidariskt fördelade resurser.

Kontrapunkts medverkan i IOP för värmestugor i Malmö pausas från den 29/1 2020 under tiden som organisationen är under utredning från Malmö stad. Samarbetet har fungerat väl, men i ljuset av de anklagelser som förts fram mot organisationen, och de utredningar som Malmö Stad och ABF har inlett har partnerna sett det nödvändigt att tillfälligt avbryta Kontrapunkts medverkan för att inte riskera att skada förtroendet för arbetet med värmestugorna. Parterna är överens om detta beslut. När utredningarna är klara kommer ett nytt beslut om samarbetet att fattas. Under denna period samarbetar övriga organisationer för att gemensamt lösa de logistiska utmaningar som en paus medför för att säkerställa att värmestugorna fyller sin funktion.


Svenska Kyrkan Malmö

Svenska kyrkan Malmö vill bidra till att öppna för fred inom varje människa och skapa fredens möjlighet i Malmö och i hela världen. Den grundläggande uppgiften är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.Svenska kyrkan hjälper varje tusentals personer med social rådgivning, såsom ansökan om bidrag, ekonomisk rådgivning, skuldsanering, rättshjälp, migrationsärenden, rådgivning till flyktingar och asylsökande och vid myndighetskontakter.


Malmökretsen av Röda Korset

Röda Korset i Malmö består av Malmökretsen och ett ungdomsförbund. Vi verkar bara i Malmö kommun där våra cirka 600 frivilliga är engagerade i någon av kretsens drygt 35 olika verksamheter. Grunden för vårt arbete vilar helt på frivilliga insatser och människors vilja att ge av sin tid och sitt engagemang till vår verksamhet. All verksamhet utgår från Röda Korsets grundprinciper och värderingar – Humanitet, Opartiskhet, Neutralitet, Självständighet, Frivillighet, Enhet och Universalitet. För oss är alltid den enskilda människans behov av hjälp och stöd i fokus och där vårt arbete syftar till att stärka individens egenmakt samt Röda Korsets målsättning att ingen ska lämnas ensam i en kris.


Plattform


Sedan starten 2015 har värmestugorna drivits som en lösning på den ohållbara situation som hemlösa i Malmö befinner sig i. Samtidigt som hemlösheten ökat i Malmö har kommunen valt att dra ner på antalet sovplatser för människor som befinner sig i hemlöshet.

Värmestugorna är ett svar från Malmöbor och idéburna organisationer, för att säkerställa att ingen människa ska frysa ihjäl på våra gator. Det är ett steg på vägen till en mer hållbar lösning, men värmestugor räcker inte. Vi verkar för att sätta de långsiktiga frågorna om fattigdom, bostadsbrist och hemlöshet högt på Malmö Stads agenda.


Vi verkar för...

  • ...att Malmö ser rätten till bostad som en mänsklig rättighet
  • ...att Malmö Stad ska omdefiniera betydelsen av att leva i akut hemlöshet vilket i dag lämnar många hemlösa människor utanför statistiken och åtgärderna
  • ...att Malmö säkerställer härbärgen med sovplatser, som täcker behovet som finns i vår stad
  • ...att Malmö Stad stoppar vräkningar av hushåll där barn ingår i hushållet
  • ..ett Malmö med långsiktigt och hållbart stöd till civilsamhället som gör det möjligt att i samverkan med målgruppen driva och utveckla lösningar som motverkar akut hemlöshet
  • ...ett Malmö med långsiktiga lösningar och en aktiv bostadspolitik med tydligt syfte att avveckla hemlösheten. T.ex subventionerade byggen av hyresrätter med skälig hyra, villkor och sociala klausuler för fastighetsbolag och stopp för riskkapitalbolag att investera i Malmös bostadsbestånd
  • …att Malmö Stad som organisation har åtgärdsplaner som utjämnar ekonomiska och sociala klyftor och förebygger att människor blir hemlösa, oavsett hur det politiska styret ser ut
  • ...att Malmö Stad redovisar hur åtagandet som det innebär att ansluta sig till The Shift ska uppfyllas. (Att ansluta sig till The Shift innebär att “städer som ansluter sig lovar att genomföra insatser för att förverkliga att rätten till bostad blir en mänsklig rättighet enligt FN konventionen.” samt att “ bostäder ska vara ekonomiskt tillgängliga för alla och vara en plats där familjer kan leva ett värdigt liv.” )  • För ett varmare, mer inkluderande och solidariskt Malmö!